De Kamer heeft op 18 juni het wetsontwerp goedgekeurd dat ondernemingen de mogelijkheid biedt om verliezen van 2020 vervroegd af te trekken van hun winsten.

Vervroegde verliesaftrek

Veel ondernemingen worden door de corona-crisis geconfronteerd met liquiditeitsproblemen. Bedoeling van de vervroegde verliesaftrek is dat zij hun liquiditeitspositie kunnen versterken door een vervroegde verliesaftrek (‘carry back’).

Concreet zullen zelfstandigen en vennootschappen hun verwachte verliezen van 2020 vervroegd kunnen aftrekken van hun winsten. Daardoor kunnen betaalde voorschotten worden terugbetaald of moet een lager belastingtegoed worden betaald. Voorwaarde is wel dat zij op 18 maart 2020 niet konden worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden.

Men doet er wel goed aan om dit verwachte verlies niet te hoog in te schatten. Bij een (grote) overschatting wordt er immers voorzien in een sanctie onder de vorm van een belastingvermeerdering (personenbelasting) of een bijzondere aanslag (vennootschapsbelasting).

Vennootschappen

Vennootschappen zullen gebruik kunnen maken van de vervroegde verliesaftrek in het aanslagjaar 2019, 2020 of 2021, dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 tot 31 december 2020, voor verliezen die worden geleden in het volgende belastbare tijdperk (nieuw art. 194septies/1 WIB).

Concreet zal dit gebeuren door het verwachte verlies via de aangifte vennootschapsbelasting in mindering te brengen van de belastbare reserves, via de aanleg van een vrijgestelde reserve. Het bedrag van deze reserve wordt beperkt tot maximaal € 20 miljoen.

De onaantastbaarheidsvoorwaarde zal voor deze vrijgestelde reserve niet van toepassing zijn. Men zal dus de al goedgekeurde jaarrekening voor boekjaar 2019 (of 2018-2019 of 2019-2020) niet hoeven te wijzigen om die vrijgestelde reserve op een aparte rekening te boeken.

Dit gunstregime is echter niet van toepassing op vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de datum van indiening van de aangifte voor het aj. 2021 zijn overgegaan tot:

  • een verkrijging van eigen aandelen;
  • een toekenning of uitkering van dividenden;
  • een kapitaalvermindering, of enige vermindering of uitkering van het eigen vermogen.

Zelfstandigen en vrije beroepers

Zelfstandigen en vrije beroepers zullen het verlies dat men in 2020 verwacht kunnen verrekenen met de winsten of baten van inkomstenjaar 2019 (nieuw artikel 67sexties WIB). De vrijstelling zal gevraagd moeten worden via een bijzonder aanvraagformulier, aangezien het model van de aangifte personenbelasting voor aj. 2020 reeds is vastgesteld.

Bron: Wetsontwerp van 15 juni 2020, DOC 55, 1309/004

Zelfstandigen, vrije beroepers en vennootschappen die verwachten verlies te maken in 2020 kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winsten van 2019. Belangrijk is wel om dit verlies niet te hoog in te schatten, zoniet riskeert men een belastingvermeerdering of een bijkomende aanslag.